დაისვენე კურორტ ახალდაბაში
დაისვენე სასტუმრო „ლუტრეზი“-ში
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის, ტარიელ თუთარაშვილის 2014-2017 წლებში გაწეული მუშაობის ანგარიში
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის, ტარიელ თუთარაშვილის 2014-2017 წლებში გაწეული მუშაობის ანგარიში
სულ ნანახია 1127
ავტორი:
მსგავსი სიახლეები

 

ადგილორივი თვითმმართველოის კოდექსის“ 88- მულის 1 პუნქტის შესაამისად მოკლედ წარმოგიდგენთ ინფრასტრუქტურულ, სოციალურ, კულტურულ თუ საგანმანათლელო პროექტეს, რაც ზესტაფონის მუნიციპალიტეტმა ჩემი გამგელოის პერიოდში განაორციელა. შეილე ითქვას რომ ეს არის ჩემი ოლო ანგარიში, რომელსაც მუნიციპალიტეტის გამგელის  რანგში ვატარებ. ამიტომ მინდა  განსაკუთრეული მადლო ვუთრა მუნიციპალიტეტის გამგეოის ველა თანამშრომელს, რომელიც ოლო 4 წლის განმავლოაში ჩემთან ერთად უმკლავდეოდნენ მუნიციპალიტეტის წინაშე არსეულ პროლემესა და გამოწვევე. მე ვერ ვიტვი რომ ეს მარტივი, მაგრამ ჩვენ ველამ ერთად შეველით ჩვენი მუნიციპალიტეტის აღმშენელოაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა. აქვე მინდა მადლო ვუთრა 2014 წლის მოწვევის საკრეულოს. რომ არა მათთან კოორდინაცია და თანამშრომლოა, შეილე ითქვას რომ ალიან ევრი პროექტი განუორციელეელი იქნეოდა. ასევე მადლოას ვეუნე ველა ზესტაფონელს, რომელმაც 2014 წლის არჩევნეით ნდო გამომიცადა. მათაც, ვინც არ მომცა მა, მაგრამ განვლილ პერიოდში ჩემი საქმიანო იექტურად შეაფასა. მე ალიან გულწრფელი ვარ როცა ამ გადასაედიდან ვამ, არასოდეს გავქცევივარ იექტურ კრიტიკას, პასუისმგელოასა და ვალდეულე. იმედს ვიტოვე, რომ ზესტაფონელე დროთა განმავლოაში სწორად შეაფასეენ  იმ გზას, რომელიც მე ამ პერიოდში მათთან ერთად გავიარე.

ნეისმიერ შემთვევაში ველა პროექტისა და დაპირეის განსაორციელელად საჭიროა ფინანსური უზრუნველოფა, ამიტომ ანგარიშს სწორედ ფინანსური მაჩვენელეით დავიწბ. 2014 საიუეტო წელს მუნიციპალიტეტის საიუეტო ანგარიშზე მოზიდულია 13475.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის მოცულოის 107 პროცენტს შეადგენს, ოლო 2013 წლის შემოსულოთან  შედარეით 1377.6 ათასი ლარით მეტია.  2014 საიუეტო წელს იუეტის შემოსულოიდან შემოსავლეის საით მიღეულია 13291.0 ათასი ლარი, ოლო არაფინანსური აქტივეის კლეის შედეგად 187.5 ათასი ლარი. შემოსავლეიდან გადასადელეის საით მოზიდულია 2733.8 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 132 პროცენტი. 2014 წელს გრანტეის საით მიღეულია 9 019.6 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 99.8 პროცენტი, მათ შორის: გათანარეითი ტრანსფერი 5 353.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის 100 პროცენტი. მიზნორივი ტრანსფერი შემოსულია 240.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის 100 პროცენტი. საქართველოს რეგიონეში განსაორციელეელი პროექტეის ფონდიდან გამოოფილი თანიდან მიღეულია 2 355.8 ათასი ლარი, სოფლის არდამჭერი პროგრამეისათვის გამოოფილი ტრანსფერეიდან მიღეულია 1 069.9 ათასი ლარი,  2014 წელში არასაგადასაადო შემოსავლეის ( ვა შემოსავლე) საით მოზიდულია სულ 1537.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის 112 პროცენტი, 2013 წელთან შედარეით 145.8 ათასი ლარით მეტი.

 

2014 წელთან შედარეით გაზრდილი 2015 წლის იუეტის მოცულო. მუნიციპალიტეტის საიუეტო ანგარიშზე 2015 საიუეტო წელს მოილიზეულია 15693,8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 14 767,1 ათასი ლარისა (106:), რაც გეგმიურს 926,7 ათასი ლარით აღემატეა, ოლო 2014 წლის ფაქტიურთან შედარეით 2 215,9 ათასი ლარით მეტია. 2015 საიუეტო წელს იუეტის შემოსულოიდან შემოსავლეის საით მიღეულია 10810,8 ათასი ლარი, ოლო არაფინანსური აქტივეის კლეის შედეგად 472,9 ათასი ლარი. 2015 წელში შემოსავლეიდან გადასაადეის საით მოზიდულია 2394,5 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 119,7 პროცენტი. 2015 წელს  გრანტეის საით მიღეულია 11 199,6 ათას ლარი ანუ იუეტის მოცულოის  71,4 პროცენტს, რომლის შემოსულოის მოცულოის გეგმა შესრულდა 99,9 პროცენტით, რაც 2014 წელთან მიმართეაში  2180,0 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: მოზიდულია გათანარეითი ტრანსფერი  6549,5 ათასი ლარი. მიზნორივი ტრანსფერი 240,0 ათასი ლარი, რეგიონალური განვითარეის ფონდის ტრანსფერი 3117,5 ათასი ლარი. სოფლის არდამჭერი პროგრამის ტრანსფერი 1065,3 ათასი ლარი. 2015 წელში არასაგადასაადო შემოსავლეის საით(ვა შემოსავლე) მოზიდულია 1626,8 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 117,4 პროცენტი, რაც 2014  წლის მონაცემეთან 89,2 ათასი ლარით მეტია.

 

წინა 2 წელთან მიმართეაში კიდევ უფრო მეტი მოცულოისაა მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული იუეტი. 2016 საიუეტო წელს მუნიციპალიტეტის სააზინო ანგარიშზე მოზიდულია 16636,2 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 15 801,2 ათასი ლარისა ანუ 105,3 პროცენტი. რაც გეგმიურს 835,0 ათასი ლარით აღემატე. 2016 წელს შემოსავლეიდან საგადასაადო შემოსულოის საით მიღეულია 5628,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიურის 119,8 პროცენტი. 2016 წელში მუნიციპალიტეტს გრანტეის საით მიღეული აქვს 9633,9 ათასი ლარი. აქედან: გათანარეითი ტრანსფერი 5230,8 ათასი ლარი, ეს ციფრი 2015 წელთან შედარეით 1318,7 ათასი ლარით ნაკლეია. მიზნორივი ტრანსფერი 240,ათასი ლარი, სპეცტრანსფერი 4163,1 ათასი ლარი, რომელიც 2015 წელთან შედარეით 19,7 ათასი ლარით ნაკლეია. 2016 წელში იუეტის შემოსავლეში არასაგადასაადო შემოსავლემა 1259,1 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმიურის 96,3 პროცენტი.

 

ვინაიდან ამ დროისათვის შეგვილია ვისაუროთ ოლოდ 9 თვის მონაცემით, იუეტის შესრულეის მონაცემი ზუსტად არ ასაავს 2017 წლის საპროგნოზო მაჩვენეელს. ამ დროისათვის, ანუ 2017 საიუეტო წლის რა თვეში სააზინო ანგარიშზე მოილიზეულია 9995,2 ათასი ლარი ანუ წლის გეგმის 84,3 პროცენტი. აღნიშნული მონაცემის საფუველზე შეილე ითქვას რომ 2017წლის იუეტი, წინა წლეის მსგავსად გადაჭარით შესრულდე. 2017 წელის 9 თვეში შემოსავლეიდან საგადასაადო შემოსავლემა შეადგინა  3223,7 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 3756,6 ათასი ლარისა ანუ გეგმიურის 85,8 პროცენტი. 2017 წელის 9 თვეში გრანტეის საით მოზიდულია 5697,3 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური  6670,4 ათასი ლარისა ანუ 85,4 პროცენტი. აქედან გათანარეითი ტრანსფერი 3917,7 ათასი ლარი, მიზნორივი ტრანსფერი 180,1 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი 1607,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიურთან შედარეით 965,4 ათასი ლარით ნაკლეია (62,4:). 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდში გრანტეის საით ნაცვლად გეგმიური 8016,9 ათასი ლარისა შემოსულია ოლოდ 6765,5 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 84,4 პროცენტი. ხოლო 2017 წელთან შედარეით 1068,2 ათასი ლარით მეტი. ვაო გამოწვეულია იმ გარემოეით რომ 2017 წელს საელმწიფო იუეტიდან მუნიციპალიტეტს არ გამოეოთ სოფლის არდამჭერი პროგრამით გათვალისწინეული  ტრანსფერი. 2017 წლის 9 თვეში ვა შემოსავლე ანუ არასაგადასაადო შემოსავლე მოზიდული იქნა 909,0 ათასი ლარი ანუ გეგმიურის 102,7 პროცენტი.

 

განვლილ 4 წელიწადში იუეტის შემოსავლეის ერთ ერთი არო გადა მუნიციპალური ქონეის გაიდვით მიღეული შემოსავლე. 2014-2017 წლეში გასვისეულია 554903 ლარის ქონე. აუქციონის წესით გასვისეულია 43 იექტი.

 

 მუნიციპალიტეტის იუეტის პარამეტრემა მოგვცა საშუალე განორციელეული  ვადასვა პროექტე. ვინაიდან ამ წლეის განმავლოაში მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურა, წარმოგიდგენთ ამ წლეის განმავლოაში განორციელეული პროექტეის მოკლე მიმოილვას.

 

2014 წელს საინვესტიციო პაკეტის არვითი მონაცემია დაალოეით 3 888 000 ლარი, აქედან ადგილორივი იუეტის დაფინანსეით დაარულია თითქმის  462 000 ლარი როგორც შედარეით მასშტაურ, ასევე შედარეით მცირე პროექტეზე,  საერთო ამში 47 პროექტზე. რეგიონალური განვითარეის ფონდის (რგფ-ის) დაფინანსეით განორციელდა 8 ინფრასტრუქტურული პროექტი, მათ შორის ქალაქის ტერიტორიაზე 3 ქუჩის რეაილიტაცია, მრავალინიანი საცოვრეელი სალეის ეზოეში ღამის განათეის მოწა, კულტურის სალის შენოის რეაილიტაცია და .. საერთო ამში გაარულია თითქმის 2 356 000 ლარი, ოლო ,,სოფლის არდამჭერი პროგრამის ფარგლეში გაარული იქნა თითქმის 1 070 000 ლარი, რომლითაც დაფინანსეული იქნა თითოეული სოფლისათვის გამოოფილი თანით მოსალეოის მიერ საერთო კრეზე დასაელეული პრიორიტეტული სამუშაოე.

 

2015 წლის საინვესტიციო პაკეტის მოცულო შედარეით მეტია და იგი დაალოეით 6 112 000 ლარზე მეტია. საინვესტიციო პაკეტში ადგილორივი იუეტიდან გაარულია 1 700 800 ლარი. ამ თანით მუნიციპალიტეტმა შელო დაეფინანსეია მრავალსართულიანი სალეის ლიფტეის რეაილიტაცია, გზეზე ეტონის სამუშაოეის ჩატარეა, მინი-სტადიონეის რეაილიტაცია, ქუჩეის გარე განათეის მოწა, ასევე რამდენიმე მისამართზე სანიაღვრე არის მოწა, რამდენიმე შენოაში სარეაილიტაციო სამუშაოეის ჩატარე და .. 2015 წელს მუნიციპალიტეტმა რგფ-დან მიღეული თანით დააფინანსა თითქმის 3 118 000ლარის ღირეულეის 20 პროექტი. მათგან მნიშვნელოვანია რომ მუნიციპალიტეტმა შელო 3 ალი საავშვო აღის მშენელო(ქალაქის N7, მეორე სვირის N12 და ქვ.საქარის N35 საავშვო აღე), მოსწავლე ალგაზრდოის სალის შენოის ნაწილის რეაილიტაციის შემდგომ გაისნა 1 ალი საავშვო აღი და რეაილიტაცია ჩაუტარა 4 სკოლამდელი აღზრდის დაწესეულეის შენოას. ასევე ჩატარეულია გზეის რეაილიტაცია-მშენელოის სამუშაოე 7 მისამართზე. 2015 წლის ივნისის სტიქიით მიენეული ზიანის ასანაზღაურელად მუნიციპალიტეტმა ცენტრალური ელისუფლეისაგან მიიღო 228 000 ლარი, ხოლო ,,სოფლის არდამჭერი პროგრამის ფარგლეშიმოსალეოისაგან შერჩეული პრიორიტეტული პროექტეისათვის გაარულია თითქმის 1 066 000 ლარი.

ამავე წლის მნიშვნელოვან პროექტთა შორისაა საავრია-კირკისუნის ალმომარაგეის პროექტი, რომელიც მუნიციპალური განვითარეის ფონდის ფინანსური არდაჭერით 25კმ-იანი ქსელის მშენელოას ითვალისწინე. ქსელის მოწის შემდეგ ამ დასალეის 1400მდე ონენტი სასმელი ლის ცენტრალიზეული სისტემით მიღეას შელე. აღნიშნული პროექტი ზესტაფონის ალმომარაგეის პროექტის II ეტაპის ფარგლეში ორციელდე.

 

2015 წლის საინვესტიციო პროექტეიდან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტული გადა სკოლამდელი აღზრდის დაწესეულეის მშენელო-რეაილიტაცია, რაც გაგრელდა 2016 წელს. 2016 წლის საინვესტიციო პაკეტით დაფინანსეული პროექტეში კვლავ პრიორიტეტულია საავშვო აღეის მშენელო. რგფ-იდან გამოოფილი თანით აშენდა 2 ალი საავშვო აღის შენო ქვედა საქარა(ჭალატ)-სა და რაწაროში. ასევე კვლავ მნიშვნელოვანი გზეის მშენელო და რეაილიტაცია. 2016 წლის რგფ-ით გამოოფილი თანით დაფინანსდა გზეისმშენელოის  12 პროექტი. რგფ-იდან გამოოფილი თანის პარალელურად, ადგილორივი იუეტმა საკუთარი  დაფინანსეით ასევე განაორციელა გზეის მშენელო, მრავალსართულიანი კორპუსეის ლიფტეის რეაილიტაცია, ღამის გარე განათეის ქსელის მოწ, სანიაღვრე არის მოწ და არაერთი მცირე მასშტაის პროექტი, საერთო ამში ადგილორივი იუეტიდან გაიარ თითქმის 2 669 000 ლარი, რგფ-დან გამოოფილი თანით 3 122 000 ლარი, ხოლო "სოფლის არდამჭერი პროგრამის ფარგლეშიშესრულდა 1 074 000 ლარის ღირეულეის  სამუშაო. საერთო ამში 2016 წლის საინვესტიციო პაკეტის მთლიანი მოცულო დარჩა 6 865 000 ლარი.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალური განვითარეის ფონდის (მგფ-ის) დაფინანსეით ზესტაფონში 2016 წელს დაიწ და 2017 წელს გაგრელდა 2 უმნიშვნელოვანესი  პროექტის განორციელე. ესაა სოფელ როდინაულის გზის მშენელო 14 კმ-ზე. რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიეის გამოენეით წარმოეული პროცესს ასფალტო-ბეტონის საფარითა და სანიაღვრე არით ითვალისწინე. მშენელოისათვის დაგეგმილია 5 338 000 ლარის გაარვა. ასევე 2016 წელს დაიწ მეორე სვირი-სადგური სვირის დამაკავშირეელი გზის მშენელო, პროექტის ღირეულეაა დაალოეით  2 736 000 ლარი.

 

2016 წელს მგფ-მა ზესტაფონში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი დააფინანსა. სოფელ ტააკინში მონასტრამდე მისასვლელი გზის 2700 მეტრიანი მონაკვეთის მშენელოისათვის არ თითქმის 922 000 ლარი. აღნიშნული პროექტი შესალელოას ლევს VII-VIIსაუკუნის ისტორიულ ეგლს ტურისტული თვალსაზრისით მეტად მიმზიდველი გადეს. პროექტის მიედვით მშენელო 2017 წლის ოლოსათვის უნდა დასრულდეს.

 

რაც შეე 2017 წელს, როგორც ზემოთ აღინიშნა, გაგრელდა 2 უმსვილესი პროექტის მშენელო როდინაულისა და მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულეში. ასევე რეგიონალური განვითარეის ფონდიდან მიღეული თანითა და ადგილორივი იუეტის თანადაფინანსეით . ზესტაფონში ორციელდე გზის მშენელო 10 ქუჩაზე, რეაილიტაცია უტარდე ქალაქის 3 საავშვო აღს, ეწ სკვერე, საფემავლო ილიკე, ბორდიურე და მორაოის მომწესრიგეელი ილიკე რამდენიმე მისამართზე. ასევე რეაილიტაცია უტარდე 2 ხელოვნურსაფარიან სტადიონს. საერთო ამში ორციელდე 21 პროექტი, რომლის დასაფინანსელად რგფ-დან გამოოფილია თითქმის 3 362 000 ლარი, მუნიციპალიტეტის იუეტი თანადაფინანსეის პრინციპით დაარავს 775 000 ლარს, საერთო ამში შესრულდე დაალოეით 4 137 000 ლარის ღირეულეის სამუშაოე. გარდა თანადაფინანსეისა, ადგილორივი იუეტიდან ასევე თან მიმართულია ვა ინფრასტრუქტურული პროექტეის დასაფინანსელად, საერთო ამში 2 559 000 ლარი. აღნიშნული თანით შესრულდე სამუშაოე როგორც ქალაქ ზესტაფონის ტერიტორიაზე, ასევე სოფლეში. პროექტე შორის კვლავ პრიორიტეტულია გზეის მშენელო, მრავალინიანი საცოვრეელი კორპუსეის ამანაგოისათვის საურავეის შეენა, საცოვრეელი ეზოეის, სკვერეის მოწესრიგე და ვა მრავალი შედარეით მცირე პროექტი. უნდა აზგასმით აღინიშნოს, რომ ალგაზრდეში სპორტის და კეროდ ჭიდაოის პოპულარიზაციის მიზნით, 2017 წელს მუნიციპალიტეტმა ადგილორივი იუეტის დაფინანსეით დაიწ ჭიდაოის დარაზის მშენელო სოფელ ქვედა საზანოშიმშენელო ინტენსიურად მიმდინარეო და წლის ოლოსათვის დასრულდე. მშენელოისათვის არ 174 000ლარი. ვფიქრობ, ჭიდაოის დარაზი მნიშვნელოვანი საჩუქარი იქნე  ქვედა საზანოს ალგაზრდეისათვის.

 

აზგასმით უნდა აღვნიშნო, რომ ჩემი გამგელოის პერიოდში ინფრასტრუქტურის განვითარეის პარალელურად მეორე უმნიშვნელოვანესი მიმართულე სოციალური დაცვა. უკანასკნელი 4 წლის მანილზე იზრდეოდა როგორც სოც.დაცვის პაკეტის საერთო მოცულო, ასევე იცვლეოდა დაფინანსეული პროგრამეშესაამისად ის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეოის, ჯანმრთელოის დაცვისა და საცოვრეელი პიროის გაუმესეის მიზნით ოველწლიურად ზრდადი სოც.დაცვის პაკეტით არაერთი პროგრამა დაფინანსდა.

 

2014 წელს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეოის სოციალური პაკეტის საერთო მოცულო 1 447 000 ლარი, რომლითაც დაფინანსდა 13 პროგრამა თავისივე ქვეპროგრამეით. უნდა აღინიშნოს რომ მუნიციპალიტეტის გამგეოამ სოც.დაცვის პაკეტით შელო რამდენიმე ათასი ადამიანისათვის გაეწია ვადასვა ტიპის დამარე. აქვე აზგასასმელია, რომ 2014 წელს რამდენიმე მიმართულეის პროგრამული დაფინანსე  პირველად დაიწ. კეროდ:

1.დიალიზის პროგრამაში ოფი პირთა /დამარე

2. .. მქონე უსინათლო (პირველი და მეორე გუფის) ბენეფიციარეზე /დამარე

3. შშს მქონე 18 წლამდე ასაკის ავშვეის / დამარე

4. სამედიცინო მომსაურეის (გეგმიური და გადაუდეელი ქირურგიული ოპერაციეთანადაფინანსე

5. კოქსართროზით დაავადეული (არასაპენსიო ასაკის) მოქალაქეეის / დამარე

6. მრავალშვილიანი ის / დამარე (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ნაცვლად 100 ლარისა თითოეულ ზე 400 ლარი.

 

როგორც ზემოთ აღნიშნა, სოც.დაცვის პაკეტის დაფინანსე ზრდადია. 2015 წელს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამეის იუეტის საერთო მოცულო იუეტის დამტკიცეისას 1 392 900 ლარი. თუმცა წლის ოლოსათვის სოც.დაცვის იუეტის ზრდის პიროში მიაღწია თითქმის 1 457 500 ლარს, წინა წლის პროგრამეის გარდა 2015 წელს დაემატა შემდეგი სოციალური პროგრამე:

1. ლეიკემიით და ემოფილიით დაავადეული ენეფიციარეის / დამარე

2. მარტოელა დედეის /არდაჭერა

3. ლაორატორიული დიაგნოსტიკური კვლევა

4. ფენილკეტონურიით დაავადეული ავშვეის / დამარე.

5. საცოვრისით უზრუნველოფა

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის იუეტის დამტკიცეისას, სოც.დაცვის მუნიციპალური პაკეტის დაფინანსეისათვის გამოოფილი 1 429 500 ლარი, რომელმაც წლის ოლოსათვის შეადგინა თითქმის    1 550 000 ლარი, რომელიც ასევე მთლიანად მიმართული მუნიციპალიტეტში რეგისტრირეული ის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეოისა და ანმრთელოის გასაანსაღელად. 2016 წლის ოლოს სოც.დაცვის პროგრამული იუეტის 96:-ზე მეტი გაარულია. 2016 წელს დაფინანსეული იქნა შემდეგი ალი სოციალური პროგრამე:

1.  ლეიკემიით, ჰემოფილიით  დაავადეული ენეფიციარეის / დამარე  (ასაკის მიუედავად)

 2.  მრავალშვილიანი ის / დამარე (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ზე 400 ლარის ნაცვლად  100 ლარი თითოეულ ავშვზე.

 

2017 წლის სოციალური დაცვის პროგრამისათვის გამოოფილი იქნა 1 416 800 ლარი 14 ძირითადი პროგრამისა და მისი ქვეპროგრამეის დასაფინანსელად. მიმდინარე წლის 9 თვეში სოციალური სამსაურის მიერ დამუშავეული განცადეისა და მასზე თანდართული დოკუმენტაციეის შესწავლით, მაქსიმალურად იქნა მიმართული ფინანსე მოქალაქეეის საჭიროეზე. 9 თვის მონაცემით სოციალური პაკეტით გათვალისწინეული თანიდან ათვისეულია მთლიანი მოცულოის თითქმის 74 :. 2017 წელს  დაემატა შემდეგი სოციალური პროგრამე:

1)რადიოაქტიური იოდით მკურნალო- დაფინანსე 500 ლარამდე

2) ონკოლოგიური ავადმოფეის მკურნალო (ქიმიო და ივური თერაპია, მედიკამენტე) 200 ლარამდე.

3) ჰემოფილიით დაავადეულ მოქალაქეეზე წელიწადში ორერ /დამარეის გაცემა.

4) ამოქმედდა ქვეპროგრამა "ში ალადოის მსვერპლთა დაცვა

 

უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილი მონაცემე სრულად ვერ უზრუნველოფდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცოვრე ის საჭიროე. მათ წინაშე არსეული პროლემეის მოსაგვარელად 2014-2015-2016 და 2017 წლეში მიმართული თან სრულად საკმარისი არ , მაგრამ  ადგილორივი იუეტის ფინანსური შესალელოის გათვალისწინეით, ჩვენ ვცდილოდით მაქსიმალურად ველა მიმართულეით განორციელეული პროექტე, რომელიც გავლენას მოადენდა როგორც ინფრასტრუქტურის გაუმესეას, ასევე კულტურული, სპორტული, სოციალური თუ საგანმანათლელო მიმართულეის ელშეწას.

 

განვლილი 4 წელი მნიშვნელოვანი კულტურული, საგანმანათლელო, სპორტული და ალგაზრდული მიმართულეითაც. 2015 წელს, ზესტაფონთან დამეგორეული ქალაქეის ისრაელის ქალაქ კირიათ-ბიალიკსა და ლიტვის ქალაქ ტაურაგეს რიცვს შეემატა პოლონეთის ქალაქი ტჩევი. დამეგორეის მემორანდუმს ელი პოლონეთის დელეგაციის ზესტაფონში ვიზიტისას მოეწერა. ურთიერთთანამშრომლოის საფუველზე პოლონურმა არემ შეზღუდული შესალელოის მქონე ავშვთა ცენტრ ,,ორიონში“ 150 ათასი ევროს ღირეულეის პროექტი განაორციელა, რომლის ფარგლეში ცენტრი  აღიჭურვა შესაამისი აპარატურით, მოეწ სპეციალური კაინეტე ალი თერაპიეის დანერგვით, პოლონეთში სასწავლო ტრენინგე  გაიარა ამ ცენტრის პედაგოგემა და მოალისეემა, სულ 20 ადამიანმა, რომლეიც შეენილ ცოდნას ენეენ შშმ ავშვეის რეაილიტაციის პროცესში. ამავე პროგრამის ფარგლეში, არსეული გამოცდილეისა და სიალეეის გასაცნოად პოლონეთში იმოფეოდა ,,ორიონის“ 5 თერაპევტი და 5 ბენეფიციარი. ასევე საპასუ ვიზიტით ჩამოვიდნენ ტჩევის სარეაილიტაციო ცენტრის 5 პედაგოგი და 5 ბენეფიციარი. პოლონური არის სურვილია მაქსიმალურად შეუწოს ელი ცენტრის ფუნქციონირეის გაზრდას. ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტის განორციელეის შემდგომ მუნიციპალიტეტმა მიიღო გადაწვეტილე და ტჩევის სპეციალური საგანმანათლელო ასოციაციის თავმდომარის მოადგილეს ვოიცერინცს ზესტაფონის საპატიო მოქალაქის წოდე მიანიჭა. 2015 წელს ზესტაფონის საპატიო მოქალაქის წოდე ასევე მიენიჭა ზესტაფონზე უსაზღვროდ შევარეული ლიტველ ქალატონს, ტაურაგეს მოსწავლე ალგაზრდოის შემოქმედეითი ცენტის დირექტორს იოლანტა კაზლაუსკიენეს. იგი ასევე გალავთ არასამთავრო ორგანიზაცია ,,საქართველოს მეგორე ქალაქ ტაურაგეშიპრეზიდენტი. ამ ქალატონის უშუალო ჩართულოით ოლო 3 წელიწადში საგრნოლად გაღრმავდა ზესტაფონსა და ტაურაგეს შორის კულტურული ურთიერთო. კეროდ ურთიერთთანამშრომლოის მემორანდუმე გაფორმეულია საარო სკოლე, საავშვო აღემუსიკალურ სკოლესა და შეზღუდული შესალელოის მქონე ცენტრ ,,ორიონსშორის, მემორანდუმის გასაფორმელად ემზადე მუზეუმი და ლიოთეკა. ამ ორი საპატიო ადამიანის გარდა, ტრადიციულ ,,ზესტაფონლოისდღესასწაულზე ,,საპატიო ზესტაფონელისადა ,,ზესტაფონის საპატიო მოქალაქისწოდე მიენიჭა არაერთ ჩვენს თანაქალაქელსა და ზესტაფონის გულშემატკივარს.განვლილ პერიოდში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეოამ თანამშრომლოის მემორანდუმი  გააფორმა ასევე იმერეთის ოლიმპიურ კომიტეტთან და საქართველოს ავშვთა და მოსწავლე ალგაზრდოის სპორტის ეროვნულ ფედერაციასთან. იმერეთის ოლიმპიურ კომიტეტსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის შეთანმეას ელი  2015 წლის 16 ოქტომერს მოეწერა, რაც მიზნად ისაავდა  სპორტის ვადასვა საეოში ოლიმპიადეის ჩატარეას. ხოლო საქართველოს ავშვთა და მოსწავლე ალგაზრდოის სპორტის ეროვნულ ფედერაციასთან მემორანდუმი გაფორმდა 2016 წელს, რომლის ფარგლეში ჩატარდა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა სპორტის ვადასვა საეოში: ფეხბურთი, კალათურთი, მაგიდის ჩოგურთი, ხელურთი და ვა.

2015 წელს ფოლკლორის საელმწიფო ცენტრთან შესაამისი მემორანდუმის გაფორმეის საფუველზე ზესტაფონში დაარსდა ფოლკლორის სკოლა. დიდი სიამაითაა აღსანიშნავი, რომ დღეს ზესტაფონს აქვს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საგანმანათლელო კერა, სადაც მსურველე უფასოდ სწავლოენ ქართულ ალურ სიმღერესა  და საგალოლე. ასევე დაფინანსდა არაერთი ნიჭიერი მუსიკოსის, პიანისტის, სპორტსმენის მონაწილეო საერთაშორისო ფესტივალეზე, კონკურსესა და ჩემპიონატეზე. ზესტაფონმა უმასპინლა რამდენიმე რესპულიკური და ადგილორივი მნიშვნელოის პირველოას სპორტის ვადასვა საეოაში, ტრადიციულ ადგილორივ დღესასწაულე, კონკურსე და ვა. ჩამონათვალი ნამდვილად ევრი და მრავალფეროვანია

განვლილი 4 წლის განმავლოაში მუნიციპალიტეტის გამგეოის მიერ განორციელეული მნიშვნელოვანი პროექტეის, ღონისიეისა და სამუშაოეის შესაინფორმაცია დაინტერესეულ პირე შეულიათ გაეცნონ  გამგეოის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.zestaphonI.com.

 

დასასრულს, კიდევ ერთელ ვუდი მადლოას გუნდს, რომელმაც 2014 წლის თვითმმართველოის არჩევნეისას დამასაელა მუნიციპალიტეტის გამგელოის კანდიდატად და მომცა შესალელო ოფილიავი პირველი არჩეული გამგეელი; ჩემს ზესტაფონელე - გამოჩენილი ნდოისათვის; 2014 წლის მოწვევის მუნიციპალიტეტის საკრეულოს წევრე - თანამშრომლოისათვის და რაც მთავარია გამგეოის სამსაურეში დასაქმეულ ადამიანე, რომლეიც ამ წლეის განმავლოაში ჩემთან ერთად ცდილოდნენ მუნიციპალიტეტის წინაშე არსეული სირთულეეის დალევას. ვერ ვიტვი რომ რთული დღეე იშვიათად გვქონდა, მაგრამ ისინი მაინც მზად ვნენ ალი გამოწვევეის მისაღეადმადლო მათ ერთგულეისათვის, არდაჭერისათვის, თანამშრომლოისათვის.

'.$TEXT['print'].'
სხვა ამბები
ბოლოს იხილეს
დამზადებულია Pro-Service -ის მიერ
© PSnews 1995 - 2021 საავტორო უფლებები დაცულია