დაისვენე კურორტ ახალდაბაში
დაისვენე სასტუმრო „ლუტრეზი“-ში
ევ­რო­პის დღეები ქუ­თა­ის­ში რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ღო­ნის­”იებით აღი­ნიშ­ნა
ევ­რო­პის დღეები ქუ­თა­ის­ში რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ღო­ნის­”იებით აღი­ნიშ­ნა
სულ ნანახია 415
ავტორი:
მსგავსი სიახლეები

 

ევ­რო­პის დღეები 2019-ის ფარ­გლებში ქუ­თა­ის­ში, წე­რეთ­ლის სახელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, საჯარო ლექ­ცია თე­მა­ზე - ევ­რო­კავ­შირ­თან ღრმა და ყოვ­ლის­მომ­ცვე­ლი თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­ვაჭ­რო სივ­რცის შე­სახებ შე­თანხმება (DCFTA) გა­­მარ­თა.

 

ლექ­ცი­ას მოწ­ვე­­ლი ექ­სპერ­ტი, სა­ქარ­თვე­ლოს ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რების სა­მი­ნის­ტროს სა­ვაჭ­რო მო­ლა­პა­რა­კებებისა და ევ­რო­კავ­შირ­თან ღრმა და ყოვ­ლის­მომ­ცვე­ლი თა­ვი­სუ­ფა­ლი ვაჭ­რობის შე­თანხმების განხორ­ცი­­ლების კო­ორ­დი­ნა­ცი­ის სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­რო­სი მო­გი­ორ­გი ჩი­ტა­ძე უძ­ღვებოდა.

ლექ­ცი­ის პა­რა­ლე­ლუ­რად, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ცენ­ტრი ნა­ტი­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის შე­სახებ იმე­რე­თის ბიუ­როს ინი­ცი­­ტი­ვით მო­ეწყო სა­ინ­ფორ­მა­ციო კუთხე. სა­დაც მოწ­ვე­ულ სტუმ­რებს შე­ეძ­ლოთ, თე­მა­ტურ ლი­ტე­რა­ტუ­რას გაც­ნობოდ­ნენ. აქ­ვე შედ­გა ევ­რო­კავ­ში­რის მი­ერ და­ფი­ნან­სებული პრო­ექ­ტების პრე­ზენ­ტა­ცი­ა, რო­მე­ლიც იმე­რე­თის რე­გი­ონ­ში მო­მუ­შა­ვე ხუთ­მა არა­სამ­თავ­რობო ორ­გა­ნი­ზა­ცუ­ამ წა­რად­გინ­და.

"ვფიქ­რობთ, რომ ეს აქ­ტი­ვობები მო­სახლეობის ინ­ფორ­მი­რებას შე­უწყობს ხელს რე­გი­­ნულ დო­ნე­ზე. ევ­რო­პის დღეების ფარ­გლებში იმე­რე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებში რამ­დე­ნი­მე აქ­ტი­ვობაა და­გეგ­მი­ლი, რაც მის მას­შტაბურობას ზრდის. ჩვენ სხვა­დასხვა ღო­ნის­ძიებებით შე­ვეც­დებით რე­გი­­ნის მო­სახლეობის ჩარ­თუ­ლობის გაზ­რდას და მათ ინ­ფორ­მი­რებულობას, რაც ხელს შე­უწყობს ან­ტი­და­სავ­ლუ­რი მი­თების გა­ქარწყლებას." - აღ­ნიშ­ნა სა­ინ­ფორ­მა­ციო ცენ­ტრის იმე­რე­თის ბიუ­როს წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა მა­რი­კა ვა­ჭა­რა­ძემ.

ევ­რო­პის დღეები წლის ერთ-ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ექ­ტი­ა, რომ­ლის ფარ­გლებშიც სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის თა­ნამ­შრომ­ლობის სა­კითხებსა და ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის პრო­ცეს­ზე იმარ­თება მრა­ვა­ლი ღო­ნის­ძიება.

მზარ­დი ან­ტიდა­სავ­ლუ­რი პრო­პა­გან­დის ფონ­ზე, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი­ა, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეებს მი­­წო­დოთ ინ­ფორ­მა­ცია ევ­რო­პუ­ლი ინ­ტეგ­რა­ცი­ის სა­კითხზე, ამ მი­მარ­თუ­ლებით არ­სებულ მიღ­წე­ვებსა და გა­მოწ­ვე­ვებზე და მოხდეს მო­ქა­ლა­ქეების აქ­ტი­­რი ჩარ­თვა ღნიშ­ნულ პრო­ცეს­ში.

ევ­რო­პის დღეები ხორ­ცი­ელ­დება სსიპ სა­ინ­ფორ­მა­ციო ცენ­ტრის ნა­ტო­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის შე­სახებ, სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­სა და სა­ქარ­თვე­ლო­ში ევ­რო­კავ­ში­რის წარ­მო­მად­გენ­ლობის მხარ­და­ჭე­რით.

'.$TEXT['print'].'
სხვა ამბები
ბოლოს იხილეს
დამზადებულია Pro-Service -ის მიერ
© PSnews 1995 - 2021 საავტორო უფლებები დაცულია