დაისვენე კურორტ ახალდაბაში
დაისვენე სასტუმრო „ლუტრეზი“-ში
რა გაკეთდა და რა იგეგმება სკოლამდელი აღზრდისა და ზოგადი განათლების განვითარებისთვის საჩხერეში
რა გაკეთდა და რა იგეგმება სკოლამდელი აღზრდისა და ზოგადი განათლების განვითარებისთვის საჩხერეში
სულ ნანახია 878
ავტორი:
მსგავსი სიახლეები

 

მაღალი ხარისხის უზრუნველმყოფი განათლების სისტემის ჩამოსა- ყალიბებლად, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, მთავრობა ამ სფეროში სისტემური ცვლილებების განხორციელებას გეგმავს.

 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლეის დაწესეულეის ეფექტიანი ფუნქციონირეის უზრუნველოფა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი საკუთარი უფლეამოსილე და პრიორიტეტიასაჩერეში ფუნქციონირე 20 მუნიციპალური საავშვო აღი, მათგან 4 - . საჩერეში, ოლო 16 - სოფლად.

2013 წლის შემდეგ საქართველოს მასშტაით საავშვო აღე გადა უფასო. მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩერეში ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლეის დაწესეულეის დაფინანსე: თუ 2013 წელს განათლეის სფეროს არ 855,8 ათასი ლარით განისაზღვრა, 2017 წელს შესაამისმა არმა 2-ჯერ მეტი - 1 მლნ 800 ათასი ლარი შეადგინა. 2014-2016         წლეში მუნიციპალიტეტში განორციელდა 7 საავშვო აღის მშენელოგორისის (87,6 ათასი ლარი), ჭალოვანის (90 ათასი ლარი), ორღულის (91,4 ათასი ლარი), ქორეთის (97 ათასი ლარი), კოროულის (90 ათასი ლარი), მევრისევისა (272,6 ათასი ლარი ) და ამის (173,4 ათასი ლარი). მუნიციპალიტეტის საავშვო აღეში კვეის თან თითოეულ აღსაზრდელზე  0,9-დან 1,ლარამდე გაიზარდა. ამით მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და სრულფასოვანი გადა ავშვეის კვეის რაციონი. სასკოლო მზაოის პროგრამა დანერგილია 12 საავშვო აღის 12 ჯგუფში. საჩერის მუნიციპალიტეტის საავშვო აღეში დასაქმეულია 50 აღმზრდელ-პედაგოგი. მათგან 16 - სასკოლო მზაოის გუფეში.

რაც შეე ზოგად განათლეას, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირე 32 საარო სკოლა (ქალაქში - 3, სოფლად - 29), სკოლეში მოსწავლეთა რაოდენო 5108-ია, ოლო მასწავლელეის - 843. მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ 2017 წლის მაისის თვის მდგომარეოით იდენტიფიცირეულია 71 სსსმ  მოსწავლე. მუნიციპალიტეტის 3 საარო სკოლაში საზოგადოერივ წესრიგსა და უსაფრთოეას 6 მანდატური იცავს. 2015-2017 წლეში,  პროგრამით „ბავშვთა მიმართ ალადო - გადამისამართეის პროცედურე ავშთა დაცვის საჭიროეის შემთვევეში,  საქართველოს მასშტაით ველა  მანდატური გადამზადდა, ოლო იმ სკოლეში, სადაც მანდატურე არ არიან,  გადამზადა რეფერირეაზე პასუისმგეელი პირი (დირექტორი/დირექტორის მოადგილე).

ზოგადი განათლეის სფეროში საქართველოს განათლეისა და მეცნიერეის სამინისტროს მიერ განორცილეული პროგრამეის  ფარგლეში: „საზაფულო სკოლეის პროგრამისფარგლეში საჩერის მუნიციპალიტეტიდან მონაწილეო მიიღო 9 მოსწავლემ; „საგანმანათლელო ექსკურსიეისა და განათლეის ელშეწის ქვეპროგრამის ფარგლეში“ 2013-2014 წლეში საჩერის მუნიციპალიტეტიდან მონაწილეო მიიღო 50-მა მოსწავლემ; „წარჩინეულ მოსწავლეთა მედლეის ქვეპროგრამის  ფარგლეში 2013-2016 წლეში  საჩერის მუნიციპალიტეტიდან გამოვლინდა 85 ოქროსა და 51 ვერცლის მედალოსანი; განათლეისა და მეცნიერეის სამინისტროს მიერ ორგანიზეულ სასკოლო კონკურსეში გამარვეულია 25 მოსწავლე; „ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადეის ქვეპროგრამისფარგლეში მონაწილეო მიიღო 7-მა მოსწავლემ; ,,საარო  სკოლის ტრანსპორტით უზრუნველოფის პროგრამაში’’ ჩართულია საჩერის მუნიციპალიტეტის 32 საარო სკოლა (111 მიმართულე), პროგრამით სარგელო  1536 მოსწავლე; ექიმის კაინეტი ფუნქციონირე მუნიციპალიტეტის 5 საარო სკოლაში.

ზოგადსაგანმანათლელო სკოლეის ინფრასტრუქტურის განვითარეის პროგრამის ფარგლეში 2013 წელს ნაწილორივი რეაილიტაცია ჩაუტარდა  4 საარო სკოლას (პერევის - დარის დაწითი, მაათაურის - ბიოთის დაწითი, ომარეთისა და რიის), რაზეც სულ 177 ათასი ლარი დაიარ; 2014 წელს ნაწილორივი რეაილიტაცია ჩაუტარდასაარო სკოლას  (კოროულის 2,  პერევის, ჭალის, საჩერის 2, სარეკის, კოროულის სისვაეეის ნის, ჩიისა და ვიტორის საარო სკოლე),  რაზეც სულ 237 ათასი ლარი დაიარ; 2015 წელს განორციელდა 6 საარო სკოლის ნაწილორივი რეაილიტაცია (ორღულის,  ჭორვილის, მაათაურის საარო სკოლასთან შერწმული იოთის, მოვის, კოროულის 2 და ვიტორის), 2 საარო სკოლის სამედიცინო ოთაის მოწ (ჭალის და გორისას) და საჩერის საგანამანათლელო რესურსცენტრის რეაილიტაცია, რაზეც სულ 172,4 ათასი ლარი დაიარ; 2016 წელს განორციელდა 3 საარო სკოლის ნაწილორივი რეაილიტაცია (მაათაურის, კოროულის N1 და ჭალის), 2 საარო სკოლის სამედიცინო ოთაის მოწ (საჩერის 1 და კოროულის 2), რაზეც სულ 18,9 ათასი ლარი დაიარ.

მომდევნო 4 წლის განმავლოაში განორციელდე სისტემური ცვლილე ველასთვის ელმისაწვდომი და მაღალი არისის უზრუნველმოფი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლეის სისტემის ჩამოსაალილად, ელი შეეწ ელმისაწვდომოის ზრდას არისიან ზოგად, პროფესიულ და უმაღლეს განათლეაზე:

- საარო დაწესეულეში ადრეული და სკოლამდელი განათლე დარჩე უფასო;

- გაიზრდე მუნიციპალიტეტის რიდან ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლეის დაფინანსე;

- მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარეის სტრატეგიის შესაამისად შემუშავდე და დამტკიცდე სამოქმედო გეგმა არისიანი და საოველთაოდ ელმისაწვდომი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლეის უზრუნველსაოფად;

- გაგრელდე სასკოლო მზაოის გუფეის ფუნქციონირე და ველასთვის ელმისაწვდომი სასკოლო მზაოის ეფექტიანი პროგრამეის განორციელე;

- 2017 წელს განორციელდე ვიტორის, საირისა და საჩერის აკაკი წერეთლის საელოის საავშვო აღეის რეაილიტაცია, სულ ღირეულე - 140 ათასი ლარი.

- გაგრელდე საავშვო აღეის მშენელო-რეაილიტაცია, განორციელდე არგვეთის, ნიგვზნარას, კოროულის (სისვაეეის ანში) საავშვო აღეის მშენელოა, ჭალაში საავშვო აღის შენოის რეაილიტაცია, საირის, სარეკის, ვიტორისა და საჩერის აკ. წერეთლის საელოის საავშვო აღეის რეაილიტაცია,  მერევის ოფილი საავშვო აღის შენოის რეაილიტაცია. საჭიროეის შემთვევაში უზრუნველოფილი იქნე აღსაზრდელთა ტრანსპორტით მომსაურე;

- გაგრელდე მუნიციპალიტეტის საარო სკოლეის ველა კლასის მოსწავლეეის, კერ სკოლის სიღარიის ზღვარს ქვემოთ ოფი ისა და მინისტრის ანეით განსაზღვრული ვა კატეგორიეის მოსწავლეეის სასკოლო საელმღვანელოეით უზრუნველოფა;

- გაგრელდე მუნიციპალიტეტში არსეული სკოლეის მშენელო-რეაილიტაციის პროექტეი, მათ შორის განორციელდე 5 საარო სკოლის ნაწილორივი რეაილიტაცია (არგვეთის, ჭალის, მოვის, ჭორვილის და კოროულის 2), 2 საარო სკოლის სამედიცინო ოთაის მოწ (კოროულის 2 და საჩერის 1),  კოროულის 1 (შერწმული კაპანაეეის, დაწითი) და სარეკის (შერწმული ითის სკოლა) მცირეკონტიგენტიანი საარო სკოლეის პროექტირე/მშენელო;

- უზრუნველოფილი იქნე მუნიციპალიტეტში არსეული საარო სკოლეის მოსწავლეეის, მასწავლელეისა და ადმინისტრაციული პერსონალის მონაწილეო/ჩართულო სამინისტროს მიერ განორციელეულ პროგრამეში, მათ შორის - ტრენინგკურსეში;

- გაგრელდე მუნიციპალიტეტში განათლეის ადმინისტრირეის სფეროში მომუშავე თანამშრომელთა პროფესიული განვითარეის ელშემწ ღონისიეის განორციელე.

 

 

'.$TEXT['print'].'
სხვა ამბები
ბოლოს იხილეს
დამზადებულია Pro-Service -ის მიერ
© PSnews 1995 - 2021 საავტორო უფლებები დაცულია