დაისვენე კურორტ ახალდაბაში
დაისვენე სასტუმრო „ლუტრეზი“-ში
ოდის ექნება საქართველოს კატასტროფების რისკის შემცირების ეროვნული გეგმა
ოდის ექნება საქართველოს კატასტროფების რისკის შემცირების ეროვნული გეგმა
სულ ნანახია 1122
ავტორი:

ინტერვიუ სატეო სააგენტოს უფროსის მოადგილესთან, ნათია იორდანიშვილთან

 

ის და ველის ანრეის მიმართ საქართველოს ტერიტორია მოწვლადია, რასაც ოლო ათეული წლეის სტატისტიკური მონაცემეიც ადასტურე. ჯერ კიდევ 2012 წელს არასამთავრო სექტორმა, ხელისუფლეის შესაამის სტრუქტურეთან ერთად, დაიწ საუარი პრევენციული ღონისიეის დაგეგმვის აუცილელოაზე და შემდგომი მონიტორინგის განორციელეაზე. ხოლო 2017 წლის 11 იანვარს საქართველოს მთავროამ N4 დადგენილეის საფუველზე საქართველოს კატასტროფეის რისკის შემცირეის ეროვნული სტრატეგიის გეგმა შეიმუშავა.

დადგენილეის დანართში მე-8.1 ნაწილი ანარსაშიშროეის მიედვით ის კლასეად დაოფას . სამუშაოე 2013 წლიდან დაიწ. ამ ღონისიეის გატარეისთვის საელმწიფო იუეტიდან 4 500 000 ლარია გამოოფილი, ხოლო დონორი ორგანიზაციიდან - 4 000 000 ევრო. დონორი ორგანიზაცია ამ შემთვევაში გერმანიის ფედერაციული რესპულიკის მთავროაა. ღონისიეას მიმდინარეს სტატუსი აქვს, თუმცა მნიშვნელოვანია შენიშვნის გრაფაც, სადაც დამატეითი თანის მოიეის საჭიროე დგას. აქვეა განმარტეული, რომ დამატეითი თანის შესაბ, ფაქტორივად, მოლაპარაკე მიღწეულია გერმანიის ფედერაციული რესპულიკის მთავროასთან. შენიშვნის გრაფაშია განმარტეული, რომ პროცესის დროულ წარმართვას ელს პროფესიონალი კადრეის ნაკლეაც უშლის.

საქართველოს კატასტროფეის რისკის შემცირეის ეროვნული სტრატეგიის 2017-2020 წლეის სამოქმედო გეგმით, მე-8 პუნქტში გაწერილი ღონისიეის ირითად ნაწილზე პასუისმგეელი ეროვნული სატეო სააგენტოა, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად.

სტრატეგიის დეტალეზე სატეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე, ნათია იორდანიშვილი გვესაურე.

საქართველოს კატასტროფეის რისკის შემცირეის ეროვნული სტრატეგიის 2017-2020 წლეის სამოქმედო გეგმის 8.1. პუნქტში წერია, რომ 2017-2020  წლეში  მოდე  ხანარსაშიში  რაიონეის  მიედვით  საქართველოს ეეის კლასეად  დაოფარა ეტაპზეა დღეს ეს პროცესი? მაშინ, როდესაც 2013 წლიდან ინვენტარიზაცია მიმდინარეო. რაარის პროლემა, თანის არქონა თუ არასაკმარისი სპეციალისტეის

არსე?

ის ინვენტარიზაციის პროცესი საქართველოში უკანასკნელი, თითქმის 20 წლიანი ვეტის შემდეგ, 2013 წელს განალდა საელმწიფო იუეტიდან გამოოფილი თანით. 2013-2016 წლეში ის დეტალური ინვენტარიზაცია განორციელდა სრულად სამც-ჯავაეთის რეგიონსა და არაგაულის სატეო ნის ტერიტორიაზე . ჯამში 146 236 ჰ ფართოზე.

ამ ტერიტორიეისათვის ინვენტარიზაციის მასალეის საფუველზე მომზადეული და დამტკიცეულია ის მართვის გეგმე, მომავალი 10 წლიანი პერიოდისთვის, მათ შორის  - განალეული კარტოგრაფიული მასალა.

მიმდინარეო ის ინვენტარიზაციის საველე სამუშაოე გურიის რეგიონში 86 080 ჰ ფართოზე და მიმდინარე წლის ოლოს მომზადდე ის მართვის გეგმე აღნიშნული ფართოისათვის.

აღსანიშნავია, რომ გასული წლეის განმავლოაში ინვენტარიზაციისთვის თან პერმანენტულად გამოიოფოდა საელმწიფო იუეტიდან, თუმცა, სამწუაროდქვეანაში წლეის განმავლოაში პრაქტიკის არქონის გამო, მნიშვნელოვნად შემცირდა იმ სპეციალისტეის რიცვი, რომელთაც შეულიათ მსგავსი სამუშაოეის წარმოე. ქვეანაში ამ მიმართულეით ოლოდ რამდენიმე კერ კომპანია ოპერირე. აქვე აღსანიშნავია, რომ სამუშაოთა სპეციფიკის გათვალისწინეით (მაგ. ქვენის უნერივი პირო და ეეის მრავალფეროვნე), მიუედავად მრავალი კონსულტაციეისა, არაეფექტური გამოდგა საერთაშორისო სპეცილისტეის/უცოური კომპანიეის გამოენე ის დეტალური ინვენტარიზაციის სამუშაოეზე.

ქვეანაში ის ინვენტარიზაციის სპეციალისტეის (ტაქსატორეის) აღზრდისა და შესალელოის გალიერეის ელშეწის მიზნით, სააგენტოს ორგანიზეით, 2013 წელს განორციელდა მოკლე სასწავლო კურსი, სააგენტოს ალეითვე და ასევე, ინვენტარიზაციის განმაოციელეელ კომპანიე სააგენტო უდე საკონტრაქტო პიროად, რომ საველე სამუშაოეის განოციელისას კომპანიემა უზრუნველონ სატეო ფაკულტეტის დამამთავრეელი სტუდენტეის ან/და ალგაზრდა კურსადმთავრეულეის ჩართვა საქიანოაში, მათი პრაქტიკული უნარ-ჩვევეის გასალიერელად.

რა ეტაპზეა ამავე გეგმის 8.2 პუნქტში გაწერილი აქტივო, რომელიც ის ფონდის, განსაკუთრეით ანარსაშიში ნეის და დეგრადირეული ის ტერიტორიაზე ანარმედეგი კორომეის ფორმირეას უზრუნველოფდა?

აღნიშნული, შეილე ითქვას, წამოადგენს სააგენტოს პერმანენტულ საქმიანოას და განსაკუთრეით სამც-ჯავაეთის რეგიონში. რადგან სააგენტო ის აღდგენის ღონისიე გეგმავს სწორედ იმ პრნციპეის დაცვით, რომ მიღეულ იქნეს მდგრადი ის ეკოსისტემა. ოლოდ სამც-ჯავაეთის რეგიონში, 2013-2017 წლეის პერიოდში ნაანრალი ტერიტორიის 108 ჰ ფართოზე სამუშაოე ნაწარმოე და დაირგო  250 000-მდე ნერგი.

2013-2017 წლეში სააგენტოს ის აღდგენის ვადასვა ღონისიე (გაშენე, ბუნერივი განალეის ელშეწ, ის დროეითი სანერგე და ვა) ვადასვა რეგიონში ნაწარმოე აქვს 993 ჰ ფართოზე და აღნიშნულის დაგეგმვა-განორციელე, როგორც აღინიშნა, წარმოადგენს სააგენტოს პერმანენტულ საქმიანოას

ის ანრეის პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცეის პროცესი რა ეტაპზეა?

მომზადეულია დოკუმენტი, მიმდინარეო კონსულტაციე კრიზისეის მართვის საჭოსთან და დოკუმენტი მიღეულ იქნე გეგმით განსაზღვრულ ვადეში.

რა ეტაპზეა ის ანრეის ადრეული შეტინეის სისტემის დანერგვა?

ის ანრეის ადრეული შეტინეის სისტემა მომზადდა ENVSEC პროექტის ფარგლეში და გადმოეცა სამინისტროს, თუმცა მუშაოის პროცესში დაფიქსირდა ტექნიკური არვეზე. პროგრამის პროვაიდერეთან (კანადა) მიმდინარეო მუშაო, რომ აღნიშნული არვეზე გამოსწორდეს  და სისტემამ საქართველოს პიროისთვის გამართულად და ეფექტიანად მუშაო შელოს.

რა ღონისიეიი იგეგმე ის და ველის ანრეის საფრთეეის რისკეის შემცირეის კუთით ცნოიერეის ამაღლეის მიმართულეით?

ეს ქმედესაქართველოს კატასტროფეის რისკის შემცირეის ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის თანამად, არ წრმოადენს სსიპ ეროვნული სატეო სააგენტოს ღონისიეას და მასზე ვა უწია პასუისმგეელი, თუმცა, სსიპ ეროვნულ სატეო სააგენტოს აღნიშნულის ელშესაწად განთავსეული აქვს საინფორმაციო გამაფრთილეელი ანერე  ხანარსაშიშ და რეკრეაციული დატვირთვის ადგილეში და მომდევნო წლეშიც დაგეგმილია მსგავსი პრაქტიკის გაგრელე.

 

***

საინტერესო პოლიტიკის დოკუმენტი კონსულტაციეის რა ეტაპზე და რა ვადე ითვალისწინედა მისი დამტკიცეის პროცესი. ამ საკითის დაზუსტეის მიზნით კრიზისეის მართვის საჭოსთან ვცადეთ დაკავშირე, თუმცა - უშედეგოდ.

სატეო სააგენტოში კი დაიწ მუშაო ის აღდგენითი ღონისიეის დასაგეგმად. როგორც სააგენტოში აცადეენ, ამ ეტაპზე  ტერიტორიის  კონსერვაცია მოდე, გაზაფულზე განმეორეითი შესწავლა მოგვცემს  საშუალეას, დაიგეგმოს კონკრეტული ღონისიე თითოეული მონაკვეთის მიედვით, იქნე ეს ნერგის დარგვა, თესვა, თუ ვა საის აღდგენითი ღონისიე. შესწავლის შედეგეისა და რეკომენდაციეის მიედვითაღდგენის სამუშაოე შესაამის სეზონეზე (გაზაფული, შემოდგომა) განორციელდე. ვადეთან დაკავშირეით ზუსტი მონაცემე სააგენტოს ნაანრალი ტერიტორიის შესწავლის შემდეგ ექნე, როდესაც დაზუსტდე სამუშაოთა სა- და მოცულო.

არასამთავრო სექტორის წარმომადგენლე აღდგენითი პროცესის სიღრმისეულ შესწავლაზე საუროენ. ცალკეულად უნდა შეისწავლოს და დაკვირვე მოდეს ნიადაგზე, გრუნტზე და ეროზიულ პროცესეზე. CENN-ის წარმომადგენელის, რეზო გეთიაშვილის თქმითმთავარია, მოდეს დაფინანსე, რათა აღდგენა დაიწოს სწრაფად, თუმცა თუ ნიადაგი არის დაზიანეული, არსე ელოვნურად ჩარევის საშუალეიც. ხანრის ნაწილი 2008 წლის ნაანრალზე განვითარდა და ამიტომ დროულად უნდა მოდეს ამ ტერიტორიის აღდგენა. ამ ქმედეისთვის საჭირო თან 2018 წლის იუეტში უნდა აისაოს, რადგან ამ ეეის დროულ აღდგენას ქვენის კურორტეის განვითარეის კუთით უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია.

 

 

მარიკა ვაჭარა

'.$TEXT['print'].'
სხვა ამბები
ბოლოს იხილეს
დამზადებულია Pro-Service -ის მიერ
© PSnews 1995 - 2021 საავტორო უფლებები დაცულია